مشاهده مشخصات دامنه - آقای دامنه

Error - java.lang.NullPointerException

An Error Occurred:

java.lang.NullPointerException

+ Stack Trace

java.lang.NullPointerException
	at ir.jnf.maven.libs.Kernel.util.JsonLD.generateJsonLD(JsonLD.java:75)
	at ir.jnf.maven.libs.Kernel.util.JsonLD.getJsonLD(JsonLD.java:45)
	at ir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.util.DomainUtilBean.getJsonLdOfDomain(DomainUtilBean.java:677)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
	at javax.el.ELUtil.invokeMethod(ELUtil.java:263)
	at javax.el.BeanELResolver.invoke(BeanELResolver.java:494)
	at javax.el.CompositeELResolver.invoke(CompositeELResolver.java:215)
	at com.sun.el.parser.AstValue.getValue(AstValue.java:135)
	at com.sun.el.parser.AstValue.getValue(AstValue.java:203)
	at com.sun.el.ValueExpressionImpl.getValue(ValueExpressionImpl.java:226)
	at com.sun.faces.facelets.el.TagValueExpression.getValue(TagValueExpression.java:109)
	at javax.faces.component.ComponentStateHelper.eval(ComponentStateHelper.java:194)
	at javax.faces.component.ComponentStateHelper.eval(ComponentStateHelper.java:182)
	at javax.faces.component.UIOutput.getValue(UIOutput.java:174)
	at com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicInputRenderer.getValue(HtmlBasicInputRenderer.java:205)
	at com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicRenderer.getCurrentValue(HtmlBasicRenderer.java:355)
	at com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicRenderer.encodeEnd(HtmlBasicRenderer.java:164)
	at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeEnd(UIComponentBase.java:920)
	at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1863)
	at javax.faces.render.Renderer.encodeChildren(Renderer.java:176)
	at javax.faces.render.RendererWrapper.encodeChildren(RendererWrapper.java:95)
	at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:890)
	at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1856)
	at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1859)
	at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1859)
	at com.sun.faces.application.view.FaceletViewHandlingStrategy.renderView(FaceletViewHandlingStrategy.java:456)
	at javax.faces.view.ViewDeclarationLanguageWrapper.renderView(ViewDeclarationLanguageWrapper.java:146)
	at com.sun.faces.application.view.MultiViewHandler.renderView(MultiViewHandler.java:134)
	at com.liferay.faces.bridge.application.internal.ViewHandlerCompatImpl.renderView(ViewHandlerCompatImpl.java:93)
	at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:120)
	at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
	at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:219)
	at com.liferay.faces.bridge.internal.BridgePhaseHeaderRenderCommon.executeRender(BridgePhaseHeaderRenderCommon.java:253)
	at com.liferay.faces.bridge.internal.BridgePhaseRenderCompatImpl.execute(BridgePhaseRenderCompatImpl.java:57)
	at com.liferay.faces.bridge.internal.BridgePhaseRenderImpl.execute(BridgePhaseRenderImpl.java:57)
	at com.liferay.faces.bridge.internal.BridgeImpl.doFacesRequest(BridgeImpl.java:157)
	at javax.portlet.faces.GenericFacesPortlet.doView(GenericFacesPortlet.java:802)
	at javax.portlet.GenericPortlet.doDispatch(GenericPortlet.java:397)
	at javax.portlet.faces.GenericFacesPortlet.doDispatch(GenericFacesPortlet.java:718)
	at javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:291)
	at com.liferay.portlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:127)
	at com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:58)
	at com.liferay.portlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:124)
	at com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:71)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.PortletServlet.service(PortletServlet.java:115)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.osgi.web.wab.extender.internal.adapter.AsyncAttributeAdapterServlet.service(AsyncAttributeAdapterServlet.java:85)
	at com.liferay.portal.osgi.web.wab.extender.internal.adapter.ServletExceptionAdapter.service(ServletExceptionAdapter.java:76)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:50)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:124)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
	at com.liferay.portal.osgi.web.wab.extender.internal.adapter.FilterExceptionAdapter.doFilter(FilterExceptionAdapter.java:46)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.FilterRegistration.doFilter(FilterRegistration.java:121)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:45)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:70)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
	at com.liferay.portlet.internal.InvokerPortletImpl.invoke(InvokerPortletImpl.java:571)
	at com.liferay.portlet.internal.InvokerPortletImpl.invokeRender(InvokerPortletImpl.java:661)
	at com.liferay.portlet.internal.InvokerPortletImpl.render(InvokerPortletImpl.java:344)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.portlet.MonitoringInvokerPortlet.lambda$render$0(MonitoringInvokerPortlet.java:259)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.portlet.MonitoringInvokerPortlet._render(MonitoringInvokerPortlet.java:363)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.portlet.MonitoringInvokerPortlet.render(MonitoringInvokerPortlet.java:257)
	at org.apache.jsp.html.portal.render_005fportlet_jsp._jspService(render_005fportlet_jsp.java:1489)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:71)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcher.java:64)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcherFactoryImpl$IndirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcherFactoryImpl.java:190)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.doDispatch(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:79)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.include(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:53)
	at com.liferay.portal.servlet.TransferHeadersHelperImpl$TransferHeadersRequestDispatcher.include(TransferHeadersHelperImpl.java:162)
	at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl._render(PortletContainerImpl.java:908)
	at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl.lambda$render$2(PortletContainerImpl.java:223)
	at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl._preserveGroupIds(PortletContainerImpl.java:425)
	at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl.render(PortletContainerImpl.java:211)
	at com.liferay.portlet.SecurityPortletContainerWrapper.render(SecurityPortletContainerWrapper.java:144)
	at com.liferay.portlet.RestrictPortletContainerWrapper.lambda$render$0(RestrictPortletContainerWrapper.java:124)
	at com.liferay.portlet.RestrictPortletContainerWrapper._render(RestrictPortletContainerWrapper.java:185)
	at com.liferay.portlet.RestrictPortletContainerWrapper.render(RestrictPortletContainerWrapper.java:122)
	at com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletContainerUtil.render(PortletContainerUtil.java:214)
	at com.liferay.taglib.portletext.RuntimeTag.doTag(RuntimeTag.java:338)
	at com.liferay.fragment.internal.renderer.FragmentPortletRendererImpl.renderPortlet(FragmentPortletRendererImpl.java:50)
	at com.liferay.fragment.entry.processor.portlet.PortletFragmentEntryProcessor._renderWidgetHTML(PortletFragmentEntryProcessor.java:393)
	at com.liferay.fragment.entry.processor.portlet.PortletFragmentEntryProcessor.processFragmentEntryLinkHTML(PortletFragmentEntryProcessor.java:150)
	at com.liferay.fragment.internal.processor.FragmentEntryProcessorRegistryImpl.processFragmentEntryLinkHTML(FragmentEntryProcessorRegistryImpl.java:159)
	at com.liferay.fragment.internal.renderer.FragmentEntryFragmentRenderer._renderFragmentEntryLink(FragmentEntryFragmentRenderer.java:312)
	at com.liferay.fragment.internal.renderer.FragmentEntryFragmentRenderer.render(FragmentEntryFragmentRenderer.java:100)
	at com.liferay.fragment.internal.renderer.FragmentRendererControllerImpl.render(FragmentRendererControllerImpl.java:99)
	at org.apache.jsp.render_005ffragment_005flayout.render_005flayout_005fstructure_jsp._jspService(render_005flayout_005fstructure_jsp.java:741)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:111)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:411)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:473)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:377)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:372)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:384)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:62)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectServletPathRegisterDispatcher.include(DirectServletPathRegisterDispatcher.java:67)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcherFactoryImpl$IndirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcherFactoryImpl.java:190)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.doDispatch(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:79)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.include(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:53)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.includePage(IncludeTag.java:407)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.include(IncludeTag.java:383)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doInclude(IncludeTag.java:217)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doEndTag(IncludeTag.java:88)
	at org.apache.jsp.render_005ffragment_005flayout.render_005flayout_005fstructure_jsp._jspService(render_005flayout_005fstructure_jsp.java:570)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:111)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:411)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:473)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:377)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:372)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:384)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:62)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectServletPathRegisterDispatcher.include(DirectServletPathRegisterDispatcher.java:67)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcherFactoryImpl$IndirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcherFactoryImpl.java:190)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.doDispatch(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:79)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.include(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:53)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.includePage(IncludeTag.java:407)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.include(IncludeTag.java:383)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doInclude(IncludeTag.java:217)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doEndTag(IncludeTag.java:88)
	at org.apache.jsp.render_005ffragment_005flayout.page_jsp._jspService(page_jsp.java:262)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:111)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:411)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:473)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:377)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:372)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:384)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:62)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectServletPathRegisterDispatcher.include(DirectServletPathRegisterDispatcher.java:67)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcherFactoryImpl$IndirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcherFactoryImpl.java:190)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.doDispatch(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:79)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.include(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:53)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.includePage(IncludeTag.java:407)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.include(IncludeTag.java:383)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doInclude(IncludeTag.java:217)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doEndTag(IncludeTag.java:88)
	at org.apache.jsp.layout.view.content_jsp._jspService(content_jsp.java:211)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:111)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:411)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:473)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:377)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:372)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:384)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:62)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
	at com.liferay.portal.servlet.TransferHeadersHelperImpl$TransferHeadersRequestDispatcher.include(TransferHeadersHelperImpl.java:162)
	at com.liferay.layout.type.controller.content.internal.layout.type.controller.ContentLayoutTypeController.includeLayoutContent(ContentLayoutTypeController.java:193)
	at com.liferay.portal.model.impl.LayoutImpl.includeLayoutContent(LayoutImpl.java:901)
	at com.liferay.portal.action.LayoutAction.processLayout(LayoutAction.java:413)
	at com.liferay.portal.action.LayoutAction.execute(LayoutAction.java:170)
	at com.liferay.portal.struts.PortalRequestProcessor._process(PortalRequestProcessor.java:408)
	at com.liferay.portal.struts.PortalRequestProcessor.process(PortalRequestProcessor.java:154)
	at com.liferay.portal.internal.servlet.MainServlet.doGet(MainServlet.java:204)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:634)
	at com.liferay.portal.internal.servlet.MainServlet.service(MainServlet.java:621)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:124)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.password.modified.PasswordModifiedFilter.processFilter(PasswordModifiedFilter.java:62)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.lockout.LockoutFilter.processFilter(LockoutFilter.java:58)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.BaseAuthFilter.processFilter(BaseAuthFilter.java:340)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.servlet.filter.MonitoringFilter.processFilter(MonitoringFilter.java:183)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:712)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:384)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:312)
	at com.liferay.friendly.url.internal.servlet.FriendlyURLServlet.service(FriendlyURLServlet.java:468)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.servlet.ServletAdapter.service(ServletAdapter.java:99)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:124)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.password.modified.PasswordModifiedFilter.processFilter(PasswordModifiedFilter.java:62)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.lockout.LockoutFilter.processFilter(LockoutFilter.java:58)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.BaseAuthFilter.processFilter(BaseAuthFilter.java:340)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.servlet.filter.MonitoringFilter.processFilter(MonitoringFilter.java:183)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:712)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:384)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:312)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.virtualhost.VirtualHostFilter.processFilter(VirtualHostFilter.java:364)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:196)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:196)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176)
	at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145)
	at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92)
	at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.processFilter(UrlRewriteFilter.java:65)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:175)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:175)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:196)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:373)
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1594)
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

+ Component Tree

<UIViewRootBridgeImpl id="_ShowDomain_WAR_ShowDomain_" inView="true" locale="en_US" renderKitId="HTML_BASIC" rendered="true" transient="false" viewId="/WEB-INF/views/view.xhtml">
javax_faces_location_HEAD
<ComponentResourceContainer id="javax_faces_location_HEAD" inView="true" rendered="true" transient="false">
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<InlineScript id="j_id2" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</ComponentResourceContainer>
<UIOutput id="j_idt1" inView="true" rendered="true" transient="false">
<link rel="stylesheet" href="https://static.mrdomain.ir/css/mrDomain.css"/> <link rel="stylesheet" href="https://static.mrdomain.ir/css/main.css"/> <script lang="javascript" src="https://static.mrdomain.ir/js/func.js"/>
</UIOutput>
<HtmlBody id="j_idt3" inView="true" rendered="true" transient="false">
<HtmlForm acceptcharset="UTF-8" enctype="application/x-www-form-urlencoded" id="main_form" inView="true" prependId="false" rendered="true" submitted="false" transient="false">
<Growl escape="true" globalOnly="true" id="growl" inView="true" keepAlive="false" life="6000" redisplay="true" rendered="true" showDetail="true" showSummary="true" skipDetailIfEqualsSummary="false" sticky="true" transient="false"/>
<Namespace id="j_idt4" inView="true" rendered="true" transient="false" var="mynamespace"/>
<script language="javascript"> document.title = "#{mrDomainViewBean.getDomainInformationTitle(mrDomainViewBean.domainWithCustomer.domainName)}"; </script>
<HtmlOutputText escape="false" id="j_idt6" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<HtmlPanelGroup id="domainDetails" inView="true" rendered="true" transient="false">
<PanelGrid columns="0" id="j_idt7" inView="true" layout="tabular" rendered="true" role="grid" style="width: 100%;" transient="false">
header
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt8" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Domain details"/>
<Row id="j_idt9" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt10" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt11" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Domain name"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt13" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt14" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt15" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt16" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt17" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Domain farsi name"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt19" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt20" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt21" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt22" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt23" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Domain group"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt25" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt26" inView="true" rendered="true" transient="false" value=""/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt27" inView="true" rendered="false" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt28" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt29" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Price in toman"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt31" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt32" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<a href="https://crm.mrdomain.ir"> <img src="#{domainUtilBean.getMrdomainStatisUrl()}/buyNow_fa.gif" width="106" height="31"/> </a>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt34" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt35" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt36" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Price in toman"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt38" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt39" inView="true" rendered="true" transient="false" value="لطفا دقت نمایید حداقل قیمت دامنه های این شرکت از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به بالا می باشد.لطفا برای قیمتهای کمتر از این مبلغ از تماس گرفتن خودداری نمایید."/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt40" inView="true" rendered="false" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt41" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt42" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Price in toman"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt44" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt45" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<HtmlCommandLink action="#{mrDomainViewBean.redirectToBuyDomainPaymentUrl(mrDomainViewBean.domainWithCustomer.domainName)}" actionExpression="#{mrDomainViewBean.redirectToBuyDomainPaymentUrl(mrDomainViewBean.domainWithCustomer.domainName)}" disabled="false" id="j_idt46" immediate="false" inView="true" rendered="true" transient="false">
<img src="#{domainUtilBean.getMrdomainStatisUrl()}/buyNow_en.png" width="110" height="31"/>
</HtmlCommandLink>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt48" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt49" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt50" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Sell type"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt52" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt53" inView="true" rendered="true" transient="false" value="تماس بگیرید"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt54" inView="true" rendered="false" transient="false">
<Column colspan="4" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt55" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<img src="#{domainUtilBean.getMrdomainStatisUrl()}/sold_fa.png" width="171" height="65"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt57" inView="true" rendered="false" transient="false">
<Column colspan="4" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt58" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<img src="#{domainUtilBean.getMrdomainStatisUrl()}/sold_en.png" width="171" height="86"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt60" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt61" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt62" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Domain uppercase"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt64" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt65" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt66" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt67" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt68" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Domain lowerCase"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt70" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt71" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt72" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt73" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt74" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Character count"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt76" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt77" inView="true" rendered="true" transient="false" value="0"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt78" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt79" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt80" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Visited count"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt82" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt83" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt84" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt85" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt86" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Domain authority(DA)"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt88" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt89" inView="true" rendered="true" transient="false" value="0"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt90" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt91" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt92" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Page authority(PA)"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt94" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt95" inView="true" rendered="true" transient="false" value="0"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt96" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt97" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt98" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Moz backlinks"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt100" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt101" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt102" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt103" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt104" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Moz rank"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt106" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt107" inView="true" rendered="true" transient="false" value="0"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt108" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt109" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt110" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Domain comment"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt112" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt113" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt114" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt115" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt116" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Customer details"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt118" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt119" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</Column>
</Row>
</PanelGrid>
<PanelGrid columns="0" id="j_idt120" inView="true" layout="tabular" rendered="true" role="grid" style="width: 100%;" transient="false">
header
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt121" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Seller"/>
<Row id="j_idt122" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt123" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:20%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt124" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Store name"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt126" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<a href="#{domainUtilBean.getCustomerPublicUrl(mrDomainViewBean.domainWithCustomer.selerName)}">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt128" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</a>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt130" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt131" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:20%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt132" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Phone (1)"/>
:
</Column>
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt134" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<dev dir="ltr">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt136" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</dev>
</Column>
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt138" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:20%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt139" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Mobile (1)"/>
:
</Column>
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt141" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<dev dir="ltr">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt143" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</dev>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt145" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt146" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:20%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt147" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Phone (2)"/>
:
</Column>
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt149" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<dev dir="ltr">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt151" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</dev>
</Column>
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt153" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:20%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt154" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Mobile (2)"/>
:
</Column>
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt156" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<dev dir="ltr">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt158" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</dev>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt160" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt161" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:20%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt162" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Phone (3)"/>
:
</Column>
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt164" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<dev dir="ltr">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt166" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</dev>
</Column>
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt168" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:20%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt169" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Mobile (3)"/>
:
</Column>
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt171" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:30%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<dev dir="ltr">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt173" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</dev>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt175" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="1" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt176" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" style="width:20%" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt177" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Email"/>
:
</Column>
<Column colspan="3" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt179" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<dev dir="ltr">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt181" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</dev>
</Column>
</Row>
<Row id="j_idt183" inView="true" rendered="true" transient="false">
<Column colspan="4" exportable="true" filterMatchMode="startsWith" filterMaxLength="2147483647" filterPosition="bottom" filterable="true" groupRow="false" id="j_idt184" inView="true" priority="0" rendered="true" resizable="true" rowspan="1" selectRow="true" sortable="true" toggleable="true" transient="false" visible="true">
<dev dir="ltr"> <a href="#{domainUtilBean.getCustomerPublicUrl(mrDomainViewBean.domainWithCustomer.selerName)}">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt186" inView="true" rendered="true" transient="false" value="View user store"/>
</a></dev>
</Column>
</Row>
</PanelGrid>
</HtmlPanelGroup>
<ConfirmDialog closable="true" closeOnEscape="false" dir="ltr" global="true" hideEffect="fade" id="j_idt188" inView="true" rendered="true" responsive="false" severity="alert" showEffect="fade" transient="false" visible="false">
<CommandButton ajax="true" async="false" disabled="false" escape="true" global="true" icon="ui-icon-check" iconPos="left" id="j_idt189" ignoreAutoUpdate="false" immediate="false" inView="true" inline="false" partialSubmit="false" readonly="false" renderDisabledClick="true" rendered="true" resetValues="false" styleClass="ui-confirmdialog-yes" timeout="0" transient="false" type="button" validateClient="false" value="Yes"/>
<CommandButton ajax="true" async="false" disabled="false" escape="true" global="true" icon="ui-icon-close" iconPos="left" id="j_idt190" ignoreAutoUpdate="false" immediate="false" inView="true" inline="false" partialSubmit="false" readonly="false" renderDisabledClick="true" rendered="true" resetValues="false" styleClass="ui-confirmdialog-no" timeout="0" transient="false" type="button" validateClient="false" value="No"/>
</ConfirmDialog>
</HtmlForm>
</HtmlBody>
</UIViewRootBridgeImpl>

+ Scoped Variables

Request Parameters
NameValue
None
View Attributes
NameValue
domainUtilBeanir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.util.DomainUtilBean@18919eed
headManagedBeancom.liferay.faces.bridge.renderkit.html_basic.internal.HeadManagedBean@7f74b085
mrDomainModelBeanir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.domainTrade.MrDomainModelBean@369970a6
mrDomainViewBeanir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.domainTrade.MrDomainViewBean@4535d1f2
Request Attributes
NameValue
INVOKER_FILTER_URI/ShowDomain/invoke
LIFERAY_SHARED_AUI_SCRIPT_DATAcom.liferay.portal.kernel.servlet.taglib.aui.ScriptData@40bbd2e8
LIFERAY_SHARED_OUTPUT_DATAcom.liferay.portal.kernel.servlet.taglib.util.OutputData@44efc25d
LIFERAY_SHARED_THEME_DISPLAYcom.liferay.portal.kernel.theme.ThemeDisplay@75a074bc
PORTLET_IDShowDomain_WAR_ShowDomain
mynamespace_ShowDomain_WAR_ShowDomain_
Flash Attributes
NameValue
None
Session Attributes
NameValue
None
Application Attributes
NameValue
PLUGIN_CLASS_LOADERorg.eclipse.osgi.internal.loader.EquinoxClassLoader@4b286f81[ShowDomain:1.0.0(id=1238)]
PLUGIN_PORTLETS[{mvccVersion=0, id=0, companyId=0, portletId=ShowDomain_WAR_ShowDomain, roles=Administrator,Guest,Power User,User, active=true}]
_ShowDomain_WAR_ShowDomain_p_p_col_count0
_ShowDomain_WAR_ShowDomain_p_p_col_id
_ShowDomain_WAR_ShowDomain_p_p_col_pos0
_ShowDomain_WAR_ShowDomain_p_p_modeview
_ShowDomain_WAR_ShowDomain_p_p_statenormal
csfcff[ ]
extFacesContextcom.liferay.faces.util.context.internal.ExtFacesContextImpl@4c0e1931
mrDomainApplicationBeanir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.systemInternal.MrDomainApplicationBean@1d008eb4
osgi-bundlecontextorg.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl@2a0d538b
osgi-runtime-vendorLiferay, Inc.
May 13, 2021 4:28:29 PM - Generated by Mojarra/Facelets